امور مشتریان

یکی از بارزترین نقاط قوت در شرکت هیوا صنعت خط مشی مشتری مداری می باشد، در شرکت هیوا صنعت مشتری هدیه ای بابت تشکر از زحمات ماست که باید حداکثر توجه را به رضایت او معطوف نمود.
فروش در شرکت هیواصنعت پله اول ترقی و رضایت مشتریان پله آخر می باشد.
شرکت هیوا صنعت دارای آمار ۹۰% رضایتمندی مشتریان در تمامی عرصه های فروش ، مهندسی و خدمات پس از فروش می باشد که نشانگر انطباق کامل سطح توقع مشتریان با سرویسهای ارائه شده می باشد.
علاوه بر استقرار نظام ارزیابی رضایت مشتریان شرکت هیواصنعت دارای بخش رسیدگی به شکایات مشتریان بطور کاملا مستقل و تحت نظارت مستقیم مدیرعامل مجموعه می باشد.