شکایت مشتریان

شرکت هیواصنعت مفتخر به اخذ ۹۰% رضایت مشتریان در ارائه کلیه خدمات فروش، مهندسی، بازرگانی، مدیریت پروژه و خدمات پس از فروش می باشد. مشتری مداری در شرکت هیوا صنعت به مفهوم واقعی واژه آن با استقرار نظام ارزیابی رضایت مندی مشتریان همواره در مسیر رشد و بهبود سرویسهای قابل ارائه به مشتریان گام برداشته است.
دریافت شکایت یا نظرات اصلاحی، اظهار لطف مشتریان ما بوده و موضوعات دریافت شده بطور کامل و مستقل تحت نظارت مستقیم مدیریت عامل سازمان بررسی و مرتفع می گردد.