داکت اسپلیت ها و VRF

سیستم های VRF

 

 • ظرفیت سرمایشی ۸۶۰۰۰ ~ ۸۴۰۰۰۰ Btu/hr
 • ظرفیت گرمایشی ۹۲۰۰۰ ~ ۹۴۲۰۰۰ Btu/hr
 • مبرد R410a
 • مناسب جهت شرایط حاره ای

Out-door Unit V6X Series (Full Inverter)

یونیت خارجی داکت اسپلیت سری RX

 

 • تخلیه هوای افقی
 • ظرفیت سرمایشی ۱۸۰۰۰ ~ ۶۰۰۰۰ Btu/hr
 • مبرد R410a
 • مناسب جهت شرایط حاره ای (T3)

Ducted Split Out-door Unit

یونیت داخلی داکت اسپلیت سری DDP

 

 • ظرفیت سرمایشی ۱۸۰۰۰ ~ ۶۱۳۰۰ Btu/hr
 • ظرفیت هوادهی ۶۸۰ ~ ۲۲۰۰ CFM
 • مناسب جهت شرایط حاره ای (T3)

Ducted Split In-door Unit