رطوبت زن ها و رطوبت گیر ها

رطوبت گیر سری DFRA

 

 • ظرفیت هوادهی ۴۵۰ ~ ۲۴۰۰۰ CMH
 • میزان رطوبت گیری ۳ ~ ۱۶۱.۲ kg/h

 

Dehumidifiers DFRA Series

رطوبت زن سری HEF-3 , HEF-2

 

 • مناسب جهت استفاده در هواسازها
 • رطوبت زنی در کانال های هوا

 

Humidifiers HEF-2, HEF-3 Series

رطوبت گیر سری DFRB , DFRD

 

 • ظرفیت هوادهی ۱۴۰ ~ ۷۰۰ CMH
 • میزان رطوبت گیری ۰.۶ ~ ۴.۲ Kg/h

 

Dehumidifiers DFRB, DFRD Series

رطوبت زن سری HEF-4

 

 • ظرفیت هوادهی ۲۰۰۰ ~ ۱۰۰۰۰ CMH
 • میزان رطوبت زنی ۶ ~ ۳۰ Kg/h

 

Humidifiers HEF-4 Series

رطوبت گیر سری DFRC

 

 • ظرفیت هوادهی ۱۲۰۰ ~ ۱۵۰۰۰ CMH
 • میزان رطوبت گیری ۹.۱ ~ ۱۰۶.۲ Kg/h
 • جهت نصب در فضاهای خارجی (OutDoor)

 

Dehumidifiers DFRC Series

رطوبت زن سری HEF-5

 

 • ظرفیت هوادهی ۵۰۰۰ ~ ۴۵۰۰۰ CMH
 • میزان رطوبت زنی ۴۳۰۰ ~ ۳۸۹۰۰ Kcal/hr
 • خروجی هوا به صورت افقی یا عمودی

 

Humidifiers HEF-5 Series