تامین تجهیزات موتورخانه بخار، نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان