رطوبت زن سری HEF-4 (مدل HEF-404)

  • ظرفیت هوادهی (m3/hr 2000˜ ۱۰۰۰۰)
  • میزان رطوبت زنی (Kg/hr 6˜ ۳۰)