پایان یافتن مراحل تامین،اجرا، نصب و راه اندازی پروژه موتورخانه نیروگاه سیکل ترکیبی پرند توسط شرکت هیواصنعت