پروژه نیروگاه رومیله عراق- عملیات نصب دستگاههای hvac