پیش راه اندازی موتورخانه مرکزی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند