چیلرهای یکپارچه و مجزا

چیلرهوایی سری ACMR

 

 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R410a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۸ تا ۲۴۰ تن تبرید

Air Cooled Chiller ACMR Series

 

چیلر آبی سری WPCY

 

 • کمپرسورهای Compact Screw
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۸۲ تا ۳۷۵ تن تبرید

Water Cooled ChillerWPCY Series

چیلرهوایی سری APCD

 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R22 / R407c
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۱۰ تا ۳۴۰ تن تبرید

Air Cooled Chiller APCD Series

چیلرهوایی سری APCN-S

 • کمپرسورهای Compact Screw
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵۰ تا ۴۲۵ تن تبرید

Air Cooled Chiller APCN-S Series

چیلرهوایی سری APCY-H

 • کمپرسورهای Compact Screw
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۷۵ تا ۵۲۰ تن تبرید

High Efficiency

Air Cooled Chiller APCY-H Series

مینی چیلر هوایی

 • کمپرسورهای Inverter Scroll
 • مبرد R410a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۳/۵ تا ۸/۵ تن تبرید