پکیج یونیت های یکپارچه و مجزا

پکیج های هوایی سری APMR

 

 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R410a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵ تا ۴۶ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی ۱۶۷۰ ~ ۱۰۵۰۰ CFM

Air Cooled Packaged APMR Series

پکیج های هوایی سری PACF

 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R22 / R407C
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۱۱ تا ۱۰۷ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی ۴۵۰۰ ~ ۳۳۵۰۰ CFM

Air Cooled Packaged PACF Series

پکیج های هوایی سری PACL

 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22 / R407C
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۴ تا ۲۸ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی ۱۶۷۰ ~ ۱۰۵۰۰ CFM

Air Cooled Packaged PACL Series

پکیج های هوایی سری PACS

 • کمپرسورAهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22 / R407c
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۴ تا ۹۵ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی ۲۰۰۰ ~ ۱۷۲۰۰ CFM

Air Cooled Packaged PACS Series

پکیج های هوایی سری PACV-D

 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۸ تا ۱۳۶ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی ۳۰۰۰ ~ ۴۰۰۰۰ CFM

Air Cooled Packaged PACV-D Series

پکیج های هوایی سری PACV-S

 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۷ تا ۱۳۷ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی ۳۰۰۰ ~ ۴۰۰۰۰ CFM

Air Cooled Packaged PACV-S Series