درها و دریچه های ضد انفجار Blast Door / Hatch

  • انواع یک لنگه و دو لنگه در ابعاد مختلف و بازشو ° ۱۸۰
  • کلاس حفاظتی ۱ و ۲ مگا پاسکال
  • جنس استیل با پوشش ضد خوردگی