انواع سیستم های تهویه هوا

سیستم های تهویه مطبوع به بخش های مختلی تقسیم می شوند از جمله:
1.سیستم های انبساط مستقیم
2.سیستم های تمام آب
3.سیستم های تمام هوا
4.سیستم های هوا – آب
5.سیستم های پمپ حرارتی

 

انواع سیستم های تهویه هوا

انواع سیستم های تهویه هوا

سیستم های انبساط مستقیم:

 

سیستم انبساط مستقیم دارای یك واحد تهویه كننده خود كفاست كه می تواند در داخل فضای تهویه یا در مجاورت آن نصب شود مایع مبرد مستقیما درون کویل های این واحد تبخیر گردیده هوای عبوری از روی کویل ها و در نتیجه فضای اتاق را خنک می کند. گرمایش فضای مورد تهویه می تواند توسط همین واحد یا به طور جدا صورت پذیرد.

 

سیستم تمام آب

در این سیستم سیال ناقل حرارت (آب سرد یا آب گرم )در محل جداگانه ای تهیه شده به داخل كویل های مبدل حرارتی اتاق (مثلا فن كویل ) ارسال میگردد و در آنجا هوایی را كه توسط بادزن با سرعت از روی كویل عبور میكند، سرد یا گرم مینماید. شكل 2 سیستم تمام آب را به طور شماتیك نمایش میدهد.

 

انواع سیستم های تهویه هوا

انواع سیستم های تهویه هوا

سیستم تمام هوا

در این سیستم دستگاه تهیه كننده هوای مطبوع در محلی دور از فضای مورد تهویه قرار میگیرد. سیال ناقل حرارت (آب سرد ،آب گرم یا بخار ) به داخل كویل های دستگاه تهویه مطبوع مركزی (هوا ساز) ارسال شده هوایی را كه توسط باد زن به سرعت از روی این كویل ها عیور داده میشود سرد یا گرم میكند. این هوا پس از انجام یك سلسله تحولات دیگر (از قبیل رطوبت زنی و …) از طریق سیستم كانال، به فضای مورد تهویه فرستاده میشوند. شكل 3 این سیستم را به طور شماتیك نمایش میدهد.

سیستم هوا –آب

در این سیستم كه بطور شماتیك در شكل نشان داده شده است، آب گرم و یا آب سرد تهیه شده در دستگاههایی كه دور از فضای مورد تهویه قرار دارند، به داخل مبدل حرارتی اتاق ارسال گردیده بخش اعظم بار حرارتی اتاق را جبران می كنند. از طرف دیگر مقداری هوای گرم یا سرد كه آن نیز در یك دستگاه هواساز مركزی تهیه شده، به اتاق فرستاده میشود كه وظیفه تامین تنها اندكی از بار حرارتی اتاق را بر دوش دارد ولی در عوض نیاز اتاق را به هوای تازه بر آورده می كند مبدل حرارتی اتاق میتواند یك واحد القایی یا یك پانل تشعشعی باشد.

 

سیستم هوا – آب

سیستمی است كه قابلیت سرمایش یا گرمایش ساختمان را به اقتضای فصل دارد. این سیستم اساسا یك واحد تبرید است كه میتوان از طریق یك شیر مخصوص، مسیر سیال مبرد را كه در آن تغییر داده اواپراتور آنرا به كندانسور یا بالعكس تبدیل نمود. بدین ترتیب هوا در عبور از روی كویلی كه در تابستان نقش اواپراتور را بازی میكند، خنك شده و در زمستان با گذر از روی همین كویل كه توسط شیر مخصوص تبدیل به كندانسور شده است، گرم میگردد. شكل 5 سیستم پمپ حرارتی را نشان میدهد.  

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *