سیستم کنترل و اتوماسیون HVAC

    سیستمهای کنترل و اتوماسیون HVAC ضامن عملکرد صحیح و یکپارچه کلیه دستگاهها و تجهیزات تهویه مطبوع با منطق عملکرد مناسب می باشند . سنسورها و سوئیچهای منصوب در نقاط مختلف این سیستم همانند سلسله اعصاب موجود در بدن انسان توسط کابلهای مختلف به مغز یعنی تابلو کنترل PLC منتقل شده و با برنامه موجود در تابلو کنترل آنالیز می گردد . تصمیم نهایی به تابلـوهای MCC یا توزیـع قدرت HVAC منتقـل شده و فرامیـن از طریق کابلهای قـدرت به دستگاهها یا Actuator ها صـادر می گردد .