فیلترهای HVAC

مناسب جهت سیستم های تهویه مطبوع صنعتی و تجاری در انواع مختلف از قبیل:

  •     فیلترهای پانلی (Panel Filters)
  •     فیلترهای کیسه ای  (Bag Filters)
  •     فیلترهای متراکم (Compact Filters)
  •     فیلترهای رولی (Pads & Rolls)