هواسازهای سری MAH

  • افقی و نیمه عمودی
  • ظرفیت هواهی ۱۰۰۰ ~ ۴۶۲۵۰ CFM