هواسازهای CAH

  • افقی و عمودی
  • ظرفیت هواهی ۹۰۰ ~ ۱۲۰۰۰ CFM